Бабенко Юлія Семенівна

Babenko1924 – 2005

Учений-мікробіолог.
Народилася 22.07.1924 р. у м. Дніпропетровськ у робітничій сім'ї. Навчалася у школі м. Маріуполь.

У 1944 р. вступила до Дніпропетровського медичного інституту.
У 1952 р. закінчила аспі¬рантуру при кафедрі мікробіології цього ВНЗ. Працювала асистентом кафедри, а з 1960 р. - доцентом цієї кафедри.
Кандидатську дисертацію захистила в 1954 р., докторську - в 1967 р. Тема докторської дисертації «Деякі особливості непророс- таючих спор актиноміцетів - продуцентів антибіотиків». На основі дослідження біологічних властивостей популяцій спор було розроблено ефективний метод селекції високоактивних продуцентів антибіотиків.

Наприкінці 1967 р. обрана на посаду професора біологічного фа¬культету Дніпропетровського університету. З дня заснування, тобто з 1 вересня 1970 р., і до 1986 р. очолювала кафедру мікробіології. За цей час організувала роботу двох наукових підрозділів: відділу біогеохімії при НДІ геології та лабораторії мікробіології при НДІ біології.
Розробила та читала такі спецкурси:

  • «Мікробіологія»,
  • «Імунологія»,
  • «Медична мікробіологія» та інші

Коло наукових інтересів охоплювало дослідження біологічних властивостей стафілокока - збудника гнійних інфекцій, актиноміцетів - продуцентів антибіотиків і літичних ферментів, пошук нових методів селекції, що стало інновацією у навчальному процесі. На основі високоактивного штаму стрептоміцета розроблено й апробувано у промислових умовах технологію виготовлення препаратів літичних ферментів, які виявляють антимікробну та рос- тостимулюючу дію, що забезпечує широку сферу їх застосування. На основі дослідження геохімічної діяльності мікроорганізмів доведена їх здатність вилуговувати марганець із бідних руд. Впроваджено у виробництво ефективну технологію мікробіологічного очищення ґрунтових вод та інтенсифікації сірчанокислотного вилуговування урану.

Брала активну участь в організації та проведенні V з'їзду мікробіологів України у лютому 1980 р. (м. Дніпропетровськ).
Під її керівництвом захищено одну докторську та 10 кандидатських дисертацій. Упродовж багатьох років була членом правління Українського товариства мікробіологів, головою правління його Дніпропетровського філіалу, членом редакційної ради «Мікробіологічного журналу», лектором товариства «Знання».
Автор 200 наукових праць, отримала 25 свідоцтв на винаходи та 5 патентів. Її роботи відзначено золотою та бронзовою медалями ВДНГ СРСР, премією Держкомітету з науки і техніки, ювілейною медаллю Луї Пастера.

Померла 21.07.2005 р. у м. Маріуполь. З 2005 р. лабораторія експериментальної мікробіології НДІ біології носить її ім'я.

Основні праці:

  • «Закономерности бактериального разрушения первично окисленных марганцевых руд Никопольского месторождения» (1983 р., у співавторстві);
  • «Мембранный аппарат стафилококков в связи с приобретением устойчивости к новобиоцину» (1985 р., у співавторстві);
  • «Выделение и очистка литических протеиназ из Actinomyces recifensis var. lyticus 2435» (1991 р., у співавторстві).

Джерела та література:

  • Архів ДНУ - Ф. 1, оп. 1, спр. 4802; Юлия Семеновна Бабенко (к 80-летию со дня рождения) // Мікробіол. журн. - 2004. - Т. 66, N° 4. - С. 110-112;
  • Юлия Семеновна Бабенко (памяти ученого) // Мікробіол. журн. - 2005. - Т. 67, № 6. - С. 120-121.