23 | 10 | 2021

січень 2021 (електронна бібліотека)

Всі права на опубліковані матеріали належать їх власникам. Якщо Ви є автором матеріалу і власником авторських прав на нього, і проти його використання на нашому сайті, будь ласка, зв'яжіться з нами Матеріали електронної бібліотеки не використовуються в комерційних цілях.

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації.

Довідки E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

NikitinInfekciyni

Інфекційні хвороби [Электронный ресурс] : Курс лекцій: равчальний посібник / Є. В. Нікітін [та ін.], 2012. - 252 с.

Курс лекцій з інфекційних хвороб і паразитарних інвазій складений згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Тематика основних розділів інфекційної патології представлена оглядовими, проблемними лекціями. Курс лекцій підготовлений на основі сучасних даних із мікробіології, вірусології, клінічної імунології, епідеміології, діагностики, лікування та профілактики.
Для вищих медичних навчальних закладів освіти України III–IV рівнів акредитації.

  

sergeeva

Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека [Электронный ресурс] : матеріали науково-практичної конференції / ред. Т. А. Сергеєва, 2018. - 204 с.

У посібнику представлені сучасні уявлення щодо етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб. Питання приватної інфектології висвітлені з урахуванням фахових особливостей спеціальності "Стоматологія ", які перебігають з ураженням ротової порожнини, їх диференціальній діагностиці. При написанні розділу приватної інфектології особлива увага приділена раннім та патогномонічним симптомам інфекційних хвороб, опорним критеріям клінічного діагнозу кожної
нозологічної форми. Наведений ілюстративний матеріал відтворює типову клінічну симптоматику інфекційних хвороб.
Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з інфекційних хвороб III-IV рівнів з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик для студентів за спеціальністю "Стоматологія".

1879911

Андрейчин М.А. Медсестринство при інфекційних хворобах [Электронный ресурс] : Підручник / М. А. Андрейчин, Івахів О.Л., 2002. - 385 с.

Підручник складається із загальної та спеціальної частин. У загальній частині викладено особливості інфекційних хвороб, їх класифікацію, принципи діагностики, лікування та профілактики. Детально висвітлено порядок приймання інфекційних хворих у стаціонар, режим роботи інфекційного відділення, основи догляду за інфекційними хворими. У спеціальній частині описано низку важливих інфекційних хвороб. З урахуванням особливостей нозологічної форми описано участь медичної сестри в обстеженні пацієнта, організації харчування, наданні лікувальної допомоги, забезпеченні протиепідемічного режиму. Виділено алгоритми надання невідкладної медичної допомоги інфекційним хворим, порядку забору матеріалу на дослідження, виконання різних медсестринських маніпуляцій.
Підручник адресується студентам вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю "Медсестринство при інфекційних хворобах", а також буде корисним для післядипломної освіти медичних працівників.

bezpeka

Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення [Электронный ресурс] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року / ред.: А. М. Сердюк, Т. О. Перцева, 2017. - 200 с.

Міжнародна науково-практична конференція «Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення» (м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року) підтвердила надзвичайну актуальність цієї проблеми в країні, виявила принципові прорахунки в підходах до впровадження системи управління якістю у вітчизняних закладах охорони здоров'я (ЗОЗ), недостатню обізнаність медичного персоналу щодо масштабів наслідків де-
фектів надання медичної допомоги.
Організатори заходу впевнені, що цей збірник матеріалів, у якому показана ситуація з безпекою пацієнтів у світі, країні, окремих ЗОЗ, аналізується досвід попередження інцидентів у медичній практиці, пропонуються регіональні проекти з розбудови безпечного лікарняного середовища та концепції державної стратегії з мінімізації проблеми безпеки пацієнтів, стане в нагоді не лише фахівцям клінічного спрямування, організа-
торам охорони здоров'я, науковцям, професорсько-викладацькому складу, а й спеціалістам з гігієни та охорони праці в медичній галузі, представникам страхових компаній, розробникам медичного обладнання та апаратури, студентам медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації і, безумовно, політикам.

 

0953821

Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов, 1999. - 288 с.

Во втором издании учебного пособия излагаются основные вопросы ухода за больными. Освещаются принципы работы медицинских учреждений, вопросы личной гигиены и питания больных, различные способы применения лекарственных препаратов. Подробно обсуждаются вопросы ухода за больными с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения, крови и кроветворных органов, эндокринной системы. Рассматриваются различные аспекты ухода за хирургическими больными (правила асептики и антисептики, предоперационная подготовка и уход за больными в послеоперационном периоде и др.). Излагаются реанимационные мероприятия и вопросы оказания первой помощи при некоторых неотложных состояниях. Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов.

10265915

Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : Учебник для медицинских вузов / Т.В, Беляева [и др.], 2015. - 74 с.

В седьмом издании учебника для студентов медицинских вузов, в отличие от предыдущего издания (шестое вышло в 2005 г.), материал представлен с учетом последовательности изложения нозологических
форм, приведенных в Международной классификации болезней 10го пересмотра. В первой части отражены общие вопросы инфекционных болезней, во второй — характеристика инфекционных болезней, включающая разделы: «Бактериозы», «Вирусные болезни» и «Протозойные инфекции и гельминтозы», где изложены основы патогенеза, диагностики, клинической картины, лечения и профилактики большинства известных человечеству инфекционных заболеваний на основе достижений современной медицинской
науки. 

 

 

10135965

Левшанков А.И. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии. Современные аспекты [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. И. Левшанков, А.Г. Климов, 2010. - 344 с.

Основной особенностью пособия является соответствие его как современ?
ным требованиям программ обучения для специализации по «Анестезиологии и реаниматологии», так и запросам практики лечебно?профилактических учреж?
дений. В пособии отражены наиболее актуальные вопросы анестезиологической и реаниматологической помощи. Книга предназначена для медицинских сестер, проходящих усовершенствование по анестезиологии и реаниматологии. Некоторые главы пособия могут быть полезными для анестезиологов?реаниматологов и специалистов других профилей.

 

 

Sestrinskoe delo v terapii

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный ресурс] : Руководство по проведению практических занятий / В.Г. Лычев, В.К. Карманов, 2016. - 282 с.

В учебно-методическом пособии представлены современные технологии проведения практических занятий по подготовке медицинских сестер уходу за больными терапевтического профиля в условиях стационара и поликлиники. По всем темам приведены тестовые задания, проблемно-ситуационные задачи с эталонами решения, иллюстрации. Пособие соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 060501 «Сестринское дело» и обеспечит выпускнику овладеть профессиональными компетенциями медицинской сестры для успешно работы в первичном звене ПМСП, его социальную мобильность и устойчивость на рынке труда.
Предназначено для изучения и преподавания сестринского дела в терапии в колледжах и медицинских училищах по специальности «Сестринское дело».

 

cover

Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Богоявленская, В.Н. Ослопов, 2010. - 203 с.

В учебном пособии раскрыты следующие темы: организация работы лечебных учреждений, значение общего ухода за больными; приемное отделений больницы; терапевтическое отделение больницы; питание больных; температура тела; мероприятия по обеспечению личной гигиены больного; простейшие терапевтические процедуры; лечебно-диагностический процедуры; правила сбора биологического материала для лабораторных исследований; подготовка больных к инструментальным методам исследования; способы применения лекарственных средств; наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочеполовых путей; особенности ухода за больными пожилого и старческого возраста; уход за тяжелыми больными, основы реанимационной помощи. Так же в пособии дан химический состав и энергетическая ценность основных продуктов питания, основные пищевые источники витаминов и минеральных веществ и др.

 

sestr sprav

Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення [Электронный ресурс] : Навчальний посібник для викладачів та студентів / В. В. Сиволап [и др.], 2017. - 112 с.

Навчальний посібник для викладачів і студентів 3-го курсу розглянуто і затверджено на засіданні Центральної медичної Ради ЗДМУ від " 2 " березня 2017 р., протокол № 3

 

 

 

 

 

1894

Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : Учебник / И. Х. Аббясов, С. И. Двойникова, Л. А. Карасева ; ред. С. И. Двойникова, 2007. - 336 с.

Рассмотрены теоретические основы сестринского дела. Описаны ос­новные манипуляции. Рассказано о технике безопасности в лечебно-про­филактическом учреждении и роли медицинской сестры в ее обеспече­
нии. Особое внимание уделено вопросам формирования профессиональ­ ного мировоззрения медицинской сестры, стандартам проведения мани­пуляций и процедур, принципам паллиативной помощи.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений

 

 

 

Palatnaya meditsinskaya sestra. Uchebnoe posobie

Палатная медицинская сестра [Электронный ресурс] : Учебное пособие / сост. Ю. М. Бойко, 2001. - 160 с.

Практическое руководство "Палатная медицинская сестра" под ред., Бойко Ю.М., рассматривает практическо-теоритические принципы сестринства. Описаны этико-деонтологические основы сестринства, функциональные обязанности палатных медицинских сестер. Изложены этапы сестринской помощи, специфического ухода за больными. Рассмотрены основные техники лечебных процедур выполняемых сестрами. Для студентов-медиков, практикующих медицинских сестер.

 

 

 

2613904

Пропедевтика внутрішіх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими [Электронный ресурс] : учебник / ред. А. В. Єпішин, 2001. - 768 с.

Підручник складається з двох частин: у першій (загальній) частині дається визначення предмета, наводяться провідні терапевтичні школи, висвітлюється питання історії розвитку діагностики, лікарської етики, деонтології, загального догляду за хворими, методи фізичного, лабораторно-інструментального обстеження, симптоматологія захворювань внутрішніх органів.
У другій (спеціальній) частині наводиться короткий опис деяких основних захворювань внутрішніх органів, включаючи етіологію, патогенез, клініку, діагностику, принципи лікування та профілактики. В додатках до підручника подано нормальні величини основних лабораторних показників та правила написання історії хвороби.
Підручник підготовлений співробітниками кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Тернопільської державної академії ім. І. Я. Горбачевського відповідно до програми для студентів II-III курсів вищих медичних закладів України за загальною редакцією доктора медичних наук, професора А. В. Єпішина.

11Infek khvoroby stom

Інфекційні хвороби [Электронный ресурс] : навч. посіб. для студентів / О. В. Рябоконь, Т.Є. Оніщенко, Ю.Ю. Рябоконь, 2011. - 205 с.

У посібнику представлені сучасні уявлення щодо етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб. Питання приватної інфектології висвітлені з урахуванням фахових особливостей спеціальності "Стоматологія ", які перебігають з ураженням ротової порожнини, їх диференціальній діагностиці. При написанні розділу приватної інфектології особлива увага приділена раннім та патогномонічним симптомам інфекційних хвороб, опорним критеріям клінічного діагнозу кожної
нозологічної форми. Наведений ілюстративний матеріал відтворює типову клінічну симптоматику інфекційних хвороб.
Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з інфекційних хвороб III-IV рівнів з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик для студентів за спеціальністю "Стоматологія"

 

111

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Э. В. Смолева, 2013. - 473 с.

Учебное пособие написано в соответствии с государственным образовательным стандартом и знакомит с основными заболеваниями внутренних органов. Теоретический материал дополняется примерами выполнения сестринского процесса в разных практических ситуациях. Предложены схемы-рекомендации по сестринскому обследованию пациента, а также действий медицинской сестры в ситуациях, требующих неотложной медицинской помощи. Изложены протоколы (алгоритмы) действия медицинской сестры по технике выполнения практических навыков. Пособие предназначено для студентов отделений «Сестринское дело» медицинских колледжей и училищ.

 

 

unnamed

Справочник по антисептике и асептике для медицинских сестер [Электронный ресурс] : справочное издание / ред. О. Кудинов, 2001. - 192 с.

В справочнике собран материал, необходимый для работы медицинской сестры отделений лечебно-профилактических учреждений, диагностических и процедурных кабинетов. Использованы действующие инструкции, приказы, специальная литература.

 

 

 

 

page 1

Сестринское дело в гериатрии [Электронный ресурс] : Практикум / О.Н.Страцкевич Н.Ф., Багдасарова, 2010. - 223 с.

Практическое руководство "Сестринское дело в гериатрии" под ред., Страцкевича О.Н., рассматривает возрастные особенности организма человека, особенности клинической картины и фармакотерапии органов дыхания и сердечно-сосудистой, мочевыделительной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. Представлены основы ухода за такими пациентами. Для студентов медицинских училищ, медицинских колледжей, медицинских сестер.

 

 

 

536502

Полный справочник по уходу за больными [Электронный ресурс] : справочное издание / Е. Ю. Храмова, 2011. - 157 с.

Основные разделы данной книги посвящены проведению разнообразных сестринских манипуляций, оказанию первой помощи при неотложных состояниях, особенностям ухода за больными хроническими патологиями, подробно рассмотрены проблемы лечебного питания и реабилитации, а также возможные способы улучшения здоровья пациентов в этот период. Книга предназначена для студентов медицинских учебных заведений, практикующих специалистов и может быть использована в качестве пособия по уходу за больными в домашних условиях. Шевченко А.О. Історія розвитку сестринської справи в Україні та світі [Электронный ресурс] : Збірка / А. О. Шевченко, 2020. - 54 с.

 

 

boocover 1

Сестринское дело и манипуляционная техника [Электронный ресурс] : Учебник / И. В. Яромич, 2011. - 527 с.

Излагаются основы сестринского дела, практические навыки и умения медицинской сестры, сестринское дело в хирургии, педиатрии и терапии.
Предыдущее издание вышло в 2008 г. Для учащихся медицинских колледжей, среднего медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений.