23 | 10 | 2021

квітень 2021 (електронна бібліотека)

Всі права на опубліковані матеріали належать їх власникам. Якщо Ви є автором матеріалу і власником авторських прав на нього, і проти його використання на нашому сайті, будь ласка, зв'яжіться з нами Матеріали електронної бібліотеки не використовуються в комерційних цілях.

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації.

Довідки E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

401

Медсестринство при інфекційних хворобах: Підручник / М.А. Андрейчин . — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 385 с.

 

Підручник складається із загальної та спеціальної частин. У загальній частині викладено особливості інфекційних хвороб, їх класифікацію, принципи діагностики, лікування та профілактики. Детально висвітлено порядок приймання інфекційних хворих у стаціонар, режим роботи інфекційного відділення, основи догляду за інфекційними хворими. У спеціальній частині описано низку важливих інфекційних хвороб. З урахуванням особливостей нозологічної форми описано участь медичної сестри в обстеженні пацієнта, організації харчування, наданні лікувальної допомоги, забезпеченні протиепідемічного режиму. Виділено алгоритми надання невідкладної медичної допомоги інфекційним хворим, порядку забору матеріалу на дослідження, виконання різних медсестринських маніпуляцій. 

Читати онлайн 

 

 402

Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие / Н.В. Барыкина, О.В. Чернова.-  Под ред. к. м. н. Б. В. Кабарухина. — Изд. 9-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 460 с.

 

Практикум составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом по специальности «Сестринское дело» и программой дисциплины «Сестринское дело в хирургии» для средних специальных учебных заведений. В нем представлены медико-технологические протоколы (алгоритмы) сестринских процедур. Предлагаются стандартизированные планы сестринских вмешательств по оказанию необходимой помощи при различных состояниях в хирургии. Для студентов средних медицинских заведений, а также практикующих медицинских сестер.

Читати онлайн
 

 

 403

Справочник операционной и перевязочной сестры / В.А. Василенко. - Ростов-на-Дону: Феникс,  2007.-313 с.

В справочнике освещены вопросы организации работы операционной и перевязочной сестры, включая вопросы асептики и антисептики, необходимый инструментарий, шовный и перевязочный материал и их подготовку к работе. Отдельный раздел посвящен последовательности проведения наиболее часто выполняемых хирургических вмешательств и роли медсестры в ходе операции. Пособие предназначено для медицинских сестер операционных блоков и перевязочных кабинетов, а также для студентов средних медицинских учебных заведений.

Читати онлайн

 

 

 404

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: Підручник / Ю.В. Вороненко. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 332 с.

У підручнику висвітлено стан здоров'я населення на сучасному етапі розвитку держави,
методи аналізу й оцінки рівня та структури показників здоров'я, організацію надання медичної
допомоги різним контингентам населення та його санітарно-епідеміологічного забезпечення,
основні проблеми в галузі охорони здоров'я в період її реформування та розвитку, управління системою охорони здоров'я на різних рівнях, аналізу діяльності закладів охорони здоров'я, розглядаються системи надання медичної допомоги різним контингентам населення.
Підручник написаний відповідно до програми з дисципліни, затвердженої Міністерством
охорони здоров'я України, і розрахований на студентів вищих навчальних закладів III-ІV рівнів
акредитації, які навчаються за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія" та ''медико-
профілактична справа".

Читати онлайн 

 405

Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології: Підручник / А.М. Громова.- Держ.спец.вид-во "Здоров.я" 2004. — 582 с. 

У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний режим у пологових відділеннях; перебіг вагітності та її ускладнення, фізіологічні зміни в організмі вагітної. Особливу увагу приділено медсестринському догляду за вагітними, роділлями та породіллями. Значне місце відведено питанням медичної етики й деонтології та медсестринському догляду за гінекологічними хворими. Детально описано техніку виконання лікувально-діагностичних маніпуляцій за участю медичних сестер. Широко висвітлено лікувальну гімнастику для вагітних та гінекологічних хворих. Наведено зразки санітарно-просвітних бесід на гінекологічну тематику.
Для студентов-медиков, акушерок, медицинских сестер акушерско-гинекологической службы.

Читати онлайн

 

505

Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях : навчальний посібник / М. І. Швед [та ін.] ; ред. М. І. Швед. - Тернопіль : Укрмедкн., 2018. - 311 с. : табл. - Бібліогр.: с. 306-311.

 У навчальному посібнику викладено матеріал з основ організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вигляді запитань і відповідей. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). У ньому подано основні протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори посібника адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Наведені діагностично-лікувальні алгоритми застосовують при більшості передбачених навчальною програмою невідкладних станів, вони дозволяють встановити головні типові синдроми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги і на їх основі вибрати протокол із медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування. Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів із медицини невідкладних станів та загальної практики - сімейної медицини, викладачів профільних кафедр.

Читати онлайн 

bg1

Планування сім'ї. Навчальний посібник - // За редакцією Жилки Н.Я., Вовк І.Б., Київ, 2009.  296 с.

Навчальний посібник розроблено для використання у закладах охорони здоров'я, в яких надаються послуги з питань планування сім'ї, у системі підготовки медичних кадрів на до та післядипломному рівні навчальних закладів ІІ ІV рівнів акредитації.
Цей посібник було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу з допомогою Агентства США з Міжнародного Розвитку. Відповідальність за зміст цього посібника несе Міністерство охорони здоров'я України та Корпорація Інститут Досліджень та Тренінгів JSI; інформація, яка представлена в посібнику, не завжди відображає погляди Агентства США з Міжнародного Розвитку або уряду Сполучених Штатів.

Читати онлайн 

 

506

Клиническая лабораторная диагностика: методы исследования:  Под ред. И.А. Зупанца. — Учебное пособие для студентов специальностей «Фармация», «Клиническая фармация», «Лабораторная диагностика» вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков: НФаУ Золотые страницы, 2005. — 200 с. 

В пособии рассмотрены основные методы клинических исследований (общий клинический анализ крови, мочи, исследование мокроты), наиболее широко применяемые в медицинской практике. Представлены принципы и методики определения показателей, значения показателей в норме и их изменения в зависимости от патологии, введен раздел о влиянии лекарственных препаратов на показатели клинико-лабораторного обследования. Пособие соответствует учебным программам и предназначено для студентов фармацевтических высших учебных заведений и факультетов, а также может быть использовано при подготовке бакалавров медицины по лабораторной диагностике.

Читати онлайн 

 

 508

Дифференциальная диагностика инфекционных болезней / А.ПКазанцев. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 1999. — 482 с: ил.

 Книга построена по синдромальному принципу. Приводится дифференциальная диагностика наиболее важных синдромов, которые встречаются при инфекционных заболеваниях (лихорадка, желтуха, энантемы и экзантемы, поражения глаз, лимфаденопатия, миозиты, артриты, синдром ОРЗ, тонзиллиты, пневмонии, диареи, менингиты и менингоэнцефалиты), а также синдромы критических состояний: инфекционно-токсический шок, энцефалопатии, дегидратационный синдром, острая печеночная и почечная недостаточность и др. Рассматривается также дифференциально-диагностическое значение лабораторных и инструментальных исследований. В книге приведено свыше 30 алгоритмов диагностического поиска. Для инфекционистов, терапевтов, педиатров, невропатологов, врачей обшей (семейной) практики, эпидемиологов.

Читати онлайн

 

 509

Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие для медицинских сестер / Кишкун А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 720 с.

 В учебном пособии представлены основные организационные аспекты выполнения лабораторных исследований. Всесторонне рассмотрена роль медицинской сестры в процессе лабораторного тестирования. Значительное внимание уделено особенностям подготовки пациентов к различным видам исследований. Подробно описаны методы и способы взятия и сбора биологического материала. Приведены основные подходы к оценке результатов лабораторных анализов, которые дожна использовать медицинская сестра в своей практике, с учетом критических величин исследованных показателей, требующих немедленных действий при оказании медицинской помощи. Во второй части учебного пособия подробно рассматриваются лабораторные исследования, которые наиболее часто используются в клинической практике и к выполнению которых чаще всего привлекается средний медицинский персонал. Книга предназначена для медицинских работников среднего звена, специалистов лаборатории, молодых врачей всех клинических специальностей, а также организаторов здравоохранения.

Читати онлайн 

 512

Инфекционные болезни и сестринское дело / В. Комар.- Минск: «Издательство „Вышэйшая школа", 2008.-  399 с.

Представлены сведения об инфекционном процессе и иммунитете, основах эпидемиологии и дезинфекционного дела, внутрибольничных инфекциях. Изложены основы сестринского дела и его особенности при инфекционных заболеваниях. Рассмотрены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики основных инфекционных заболеваний.Для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности «Сестринское дело». Будет полезно медицинским сестрам и фельдшерам лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

Читати онлайн


 

 511

Клиническая лабораторная диагностика:справочник для врачей/ В.В.Медведев, Ю.З.Вол­чек /Под ред. В.А.Яковлева.— СПб.: Гиппократ, 2006.— 360 с.

В справочнике дается интерпретация результатов широко применяе­ мых в клинической практике исследований крови, костного мозга, мочи, мокроты, содержимого серозных полостей, биохимических исследований крови и др. Особое внимание уделяется их значению в дифференциальной диагностике заболеваний. Приводится также толкование методов функ­ционального исследования почек, печени, желудочной секреции. Специ­альный раздел посвящен методам лабораторной диагностики поражений иммунной и эндокринной систем. Во всех разделах указаны нормальные результаты соответствующих анализов. Для врачей всех специальностей и студентов старших курсов меди­
цинских институтов.

Читати онлайн

 

513

Сестринское дело в офтальмологии Учебное пособие /Э.Д. Рубан . — Изд. 4-е, стер. Серия "Среднее профессиональное образование" Ростов-на-Дону, Феникс, 2012. — 352 с., ил.

Уделено внимание предупреждению и раннему выявлению заболеваний, тактике ведения офтальмологических больных с заболеваниями и повреждениями глаз, современным методам лечения и оказанию неотложной помощи и тактике ведения офтальмологических больных. Освещена характеристика сестринского процесса и аспекты его применения при заболеваниях и травмах органа зрения: сестринское обследование и выявление проблем пациента, планирование сестринских вмешательств, реализация плана сестринского вмешательства и его оценка. Для студентов медицинских училищ и колледж ей и практикующих медицинских работников.

Читати онлайн

 

 

 515

Медсестринство у дерматовенерології: Підручник / В. Савчак. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 170 с.

У підручнику стисло, згідно з програмою, викладені відомості про основні етапи розвитку дерматовенерології як науки, організацію дерматовенерологічної служби в Україні, функціональні обов'язки медичної сестри дерматовенерологічного кабінету і стаціонару, питання деонтології. Продано основні положення про морфологію та фізіологію шкіри, елементи висипки, принципи лікування хвороб шкіри; описано основні захворювання шкіри та хвороби, що передаються статевим шляхом, діагностичні та лікувальні практичні навички, питання дезінфекції.

Читати онлайн

 

 

516

Сестринское дело в педиатрии : практикум / Соколова Н.Г., Тульчинская В.Д.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 383 c.

Практическое пособие "Сестринское дело в педиатрии" под ред., Тульчинской В.Д., и соавт., рассматривает современные методики сестринского обследования, заболевания внутренних органов (заболевания у детей различных возрастных групп), инфекционные болезни у детей. Представлены схемы базисного ухода за детьми при различных заболеваниях. Изложены принципы оказания неотложной помощи при критических состояниях у детей (асфиксия, гипертермический, судорожный синдром, ларингоспазм). Для студентов-медицинских колледжей и училищ, медицинских сестер.Читати онлайн

 

 

 

517

Медсестринство в неврології: Посібник з практичних навичок. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 300 с

У посібнику викладено основні положення анатомії, фізіології та патології нервової системи, подано характеристику ведучих неврологічних симптомів і синдромів. Висвітлено етіологію, патогенез, клініку, сучасні методи діагностики та лікування неврологічних захворювань. Велику увагу приділено питанню надання невікладної допомоги, проблемі сестринського догляду та організації неврологічної служби. В додатках містяться алгоритми основних практичних навичок. У посібнику синтезовані кращі традиції неврологічної школи і матеріали сучасних досягнень науки. Посібник призначений для студентів ви-
щих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Читати онлайн

 

 

518

Медсестринство в оториноларингології Підручник / І.А. Яшан . — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — 236 с.

У підручнику подано основний матеріал з анатомії, фізіології, методик дослідження вуха, горла та носа, а також відомості про найчастіші захворювання ЛОР-органів і способи їх лікування. Особлива увага звертається на функції медичної сестри при обслуговування оториноларингологічних хворих у поліклініці, стаціонарі, під час операцій та маніпуляцій.
Підручник розрахований на студентів вищих медичних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Читати онлайн