30 | 05 | 2020

січень 2020

              Акушерство та гінекологія

 1. Діагностика ендотеліальної дисфункції у вагітних жінок з ожирінням: Інформ. лист №10-2019; ВДНЗ» Укр. мед. стомат. акад.» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 3 с.
 2. Удосконалення терапії вагітних з легеневою артеріальною гіпертензією: Інформ. лист №21-2019; ДУ «Ін-т педіатр., акуш. і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 3. Рівень обізнаності студентської молоді щодо поаедінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань: Інформ. лист №255-2018; ДУ «Ін-т громадськ. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 4. Спосіб попередження порушень окисного метаболізму та формування нестабільності геному соматичних клітин за дії канцерогенонебезпечних чинників навколишньоьго середовища: Інформ. лист №370-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 5. Спосіб попоредження порушень окисного метаболізму та формування нестабільності геному соматичних клітин за дії канцерогенонебеспечних чинників навколишньоьго середовища: Інформ. лист №370-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Гігієна праці та профзахворювання
 6. SGUID Магнітометрія як експрес метод визначення накопичення заліза в печінці при інтоксикаціях сполуками свинцю: Інформ. лист №372-2018; ДУ «Ін-т медицини праці НАМН України» , Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 7. Експрес-моніторинг стану системи обміну речовин у осіб, зайнятих на нічних роботах: Інформ. лист №373-2018; ДУ «Ін-т медицини праці НАМН України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2016. - 6 с
 8. Морфофункціональні критерії оцінки гепатотоксичної дії наночастинок металів: Інформ. лист №371-2018; ДУ «Ін-т медицинм праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Гастроентерологія
 9. Застосування гліцирризинової кислоти в лікуванні хронічних захворювань печінки: Інформ. лист №311-2018; ДУ «Ін-т гастроентер. НАМН України» , ДЗ» Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Гематологія та транcфузіологія
 10. Монотерапія ритуксимабом у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію ускладнену імунними цитопеніями: Інформ. лист №290-2018; ДУ «Ін-т патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 11. Спосіб прогнозування прогресії мієлодисплатичного синдрому (рефрактерної анемії з надлишком бластів І): Інформ. лист №304-2018; ДУ «Ін-т гематол. та трансфузіол. НАМН України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 12. Тактики лікування людей похилого та старечого віку хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію: Інформ. лист №294-2018; ДУ «Ін-т патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Ендокринологія
 13. Етапи обстеження дитини при порушеннях розвитку статі та невизначеній будові зовнішніх статевих органів, що унеможливлює встановити стать: Інформ. лист №302-2018; Укр. наук.-практ. центр ендокр. хірургії, трансплант. ендокрин. органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Загальна практика- сімейна медицина
 14. Параметри режиму контролю лікарських засобів для фармакотерапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей: Інформ. лист №285-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 8 с.: табл.

  Клінічна лабораторна діагностика
 15. Оптимізація серологічної діагностики алергійних захворювань з використанням ССД-блокерів: Інформ. лист №348-2018; Одеськ. нац. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Клінічна фармакологія і клінічна фармація
 16. Оптимізація лікування гострого риносинуситу з використанням нового назального спрею на основі енісаміуму йодиду: Інформ. лист №333-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5 с.
 17. Розробка засобів нефропротекторної та гіпоазотемічної дії на основі флавоноїдів та аміноцукрів: Інформ. лист №329-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 23018. - 5 с.
 18. Спосіб підвищення ефективності нефропротекторної дії кверцетину шляхом комбінованого застосування з аміноцукрами : Інформ. лист №330-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 5
 19. Спосіб лікування хворих з дистрофічно-дегенеративними змінами хребта: Інформ. лист №1-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Міжн. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем НАН і МОН України, Вертебрально-оздоровч. центр Євмінова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
 20. Спосіб вибору потужності другого фізичного навантаження на велоергометрі під час проведення субмаксимального тесту PWC 170 у спортсменів: Інформ. лист №295-2018; Запорізьк. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Медична радіологія
 21. Контроль розподілення поглиненої дози іонізуючого випромінювання різного спектра в критичних органах фантома людини: Інформ. лист №36-2019; ДУ «Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України» , Військ. ін-т танкових військ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.
 22. Оптимізована методика оцінки радіогенних втрат особового складу в екстремальній радіологічній ситуації з урахуванням тривалості і нерівномірності опромінення: Інформ. лист №34-2019; ДУ «Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України» , Військовий ін-т танкових військ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 6
 23. Оцінка радіогенних неспецифічних розладів стану здоров'я і схеми їх ундивідуалізованої корекції в осіб військового контингенту: Інформ. лист №33-2019; ДУ «Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України» , Військ. ін-т танкових військ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 6 с
 24. Перспективні радіозахисні засоби для різних сценаріїв радіаційного впливу у військовій практиці: Інформ. лист №35-2019; ДУ «Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України» , Військ. ін-т танкових військ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 25. Спосіб запобігання раннім променевим реакціям шкіри при проведенні курсу радіотерапії: Інформ. лист №15-2019; ВДНЗ» Укр. мед. стомат. акад.» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 3 с
 26. Спосіб лікування місцевопоширеного раку гортані та гортаноглотки: Інформ. лист №14-2019; ВДНЗ» Укр. мед. стомат. акад.» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 3 с.

  Морфологія людини
 27. Експресія мембранного комплексу СD 20 структурних компонентах залоз лобової пазухи людини: Інформ. лист №340-2018; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 28. Особливості гістотопографії структурних компонентів залоз слизової оболонки лобової пазухи людини : Інформ. лист №341-2018; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с
 29. Спосіб морфологічного дослідження малих слинних (губних та піднебінних) залоз людини: Інформ. лист №342-2018; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Нормальна та патологічна фізіологія
 30. Алгоритм дослідження поєднаної дії імобілізаційного стресу з урахуванням типології поведінки експериментальних тварин: Інформ. лист №337-2018; Львівськ. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 31. Спосіб імуногістохімічної детекції і пептідних комплексів на парафінових гістологічних зрізах тканин: Інформ. лист №310-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с
 32. Спосіб оцінки тяжкості ендогенної метаболічної інтоксикації у внутрішніх органах при термічній травмі: Інформ. лист №7-2019; ВДНЗ» Укр. мед. стомат. акад.» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 33. Спосіб прогнозування розвитку підвищеної маси тіла та ожиріння: Інформ. лист №243-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Онкологія
 34. Застосування клаптя надключичної артерії в реконструктивній хірургії ротової порожнини та ротоглотки: Інформ. лист №29-2019; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Педіатрія
 35. Діагностика коморбідних станів у дітей із ювенільним ідіопатичним артритом: Інформ. лист №219-2018; ДУ «Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 36. Профілактика порушень репродуктивного здоров'я дітей і підлітків: Інформ. лист №309-2018; ДУ «Ін-т педіатр., акуш. і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Психіатрія
 37. Метод комплексного лікування та реабілітації хворих на параноїдну шизофренію: Інформ. лист №269-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 38. Метод лікування вагінізму у жінок з невротичними розладами: Інформ. лист №270-2018; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 39. Метод лікування психотичних розладів при хворобі Альцгеймера: Інформ. лист №268-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с
 40. Метод психосоціальної реабілітації хворих на епілепсію, що ускладнилась афективними розладами: Інформ. лист №267-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Стоматологія
 41. Визначення параметрів ідеальної посмішки: Інформ. лист №247-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б/в., 2018. - 4 с.: рис
 42. Диференційований підхід до вибору техніки мінімально інвазивного препарування при лікуванні апроксимального карієсу: Інформ. лист №246-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б/в., 2018. - 4 с.
 43. Міотонометр : Інформ. лист №232-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 44. Методика застосуваення пристрою для вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба під час препарування зубів під одиночні металокерамічні коронки: Інформ. лист №245-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 45. Пристрій для зняття зубних коронок: Інформ. лист №230-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 46. Спосіб діагностики гігієнічного стану тканин порожнини рота зубних рядів та конструкцій зубних протезів: Інформ. лист №229-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 47. Спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів: Інформ. лист №231-2018. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 48. Спосіб лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту у дітей: Інформ. лист №244-2018; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Судова медицина
 49. Спосіб доступу до гайморової порожнини при проведенні судово-медичної експертизи трупа: Інформ.лист №248-2018; ВДНЗ» Укр. мед. стомат. акад.» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Судово-медична експертиза
 50. Алгоритм проведення судово-медичних експертиз у випадках неналежного надання медичної допомоги: Інформ. лист №38-2019; ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» , Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Терн. обласне бюро судово-медичної експертизи, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2019. - 8 с.
 51. Використання методу індукції дерев рішень для судово-медичної оцінки дефектів медичної допомоги у лікувально-діагностичній сфері: Інформ. лист №37-2019; ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 5 с.

  Терапія
 52. Спосіб прогнозування повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження у хворих після перенесеного інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем ендостатину: Інформ. лист №22-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 53. Спосіб прогнозування прогресування ступеня інсулінорезистентності у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу за рівнем калькопротектину: Інформ. лист №31-2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.

  Фармація
 54. Виготовлення пасти для нігтів з діючою речовиною хінозол в умовах аптеки: Інформ. лист №357-2018; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 55. Визначення анаприліну у сечі хроматографічними методами: Інформ. лист №325-2018; Націон. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 56. Застосування мазі тіотриазоліну для підвищення ефективності фармакотерапії опікових ран: Інформ. лист №366-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 57. Макро- та мікроскопічний аналіз рослинного збору з аналгетичною та протизапальною активністю: Інформ. лист №332-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 7 с.
 58. Методика оцінки аудиторів систем управління якістю на підприємствах фармацевтичного профілю: Інформ. лист №331-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 59. Спосіб підсилення протизапальної дії 4-гідрокси-2-метил- N -(Метил-1,3-тіазол-2-іл)-2 Н-1, бензотіазин-3-карбоксаміділ,1-діоксину: Інформ. лист №365-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 60. Термінологічне визначення корпоративної (організаційної) депривації спеціалістів фармації як елементу адаптивного управління персоналом у фармацевтичних закладах: Інформ. лист №326-2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 61. Термінологічне визначення корпоративної залученості як елементу адаптивного управління персоналом у фармацевтичних закладах: Інформ. лист №327-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 62. Технологія виготовлення гранул ентеросорбтивної дії для лікування отруєнь та захворювань що супрводжуються ендотоксикозом: Інформ. лист №335-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 63. Технологія виготовлення порошку для нашкірного використання (присипки) сорбуючої, антимікробної та знеболюючої дії для лікування та профілактики захворювань шкіри: Інформ. лист №334-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Хірургія
 64. Лікування гнійно-некротичних уражень синдрому діабетичної стопи: Інформ. лист №343-2018; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 65. Пристрій та спосіб розведення країв рани при перев'язці перфорантних вен у хворих на трофічні виразки нижніх кінцівок венозного генезу: Інформ. лист №8-2019; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 66. Спосіб комбінованого органозберігаючого лікування при діабетичній гангрені пальців стопи: Інформ. лист №6-2019; ВДНЗ» Укр. мед. стомат. акад.» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с.
 67. Спосіб комплексного відновлення моторно-евакуаторної функції кишечнику в умовах післяопераційної динамічної кишкової непрохідності: Інформ. лист №308-2018; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.