30 | 03 | 2020

листопад 2017

2017 11 03 11 11 18

616.1
А 66

Анемический синдром: Учебно-методическое пособие  / Учеб. пособие для врачей-интернов, слушат. последиплом. образования ; Т.А. Перцева, А.П. Кузьмина, В.И. Десятерик, С.И. Смиян; ред.: Г.В. Дзяк. - Днепропетровск : "ИМА-пресс", 2012. - 383 с. - Библиогр.: с. 373-382

Цель данного пособия — обучение методическим подходам, диагностическому «ключу, основаному на знании патогенеза и критериев диагностики отдельных форм анемий, используя современные достижения в области внутренней медицины. Читатель в ходе изучения вопроса может самостоятельно проконтролировать полученные с помощью данного пособия знания, ответив на приведенные в конце раздела тестовые вопросы, которые сопровождаются правильными ответами. Пособие расширяет диапазон знаний и навыков врачей по вопросам диагностики и контроля за эффективностью корригирующей терапии. Необходимо врачам общей практики, семейным, хирургам, кардиологам, гастроэнтерологам, интернам.

2017 11 03 11 12 381

617
В 61

Вогнепальні поранення м'яких тканин склепіння черепа : Навчальний посібник / А. О. Данчин [та ін.] ; ред.: А. В. Верба, О. Г. Данчин ; Військ.-мед. департамент МО України, Укр. військово-мед. акад., Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : "Лазурит-Поліграф", 2017. - 116 с. : рис. - Библиогр.: с. 116
УДК 616.1
Навчальний посібник призначений для слухачів Української військово-медичної академії, студентів старших курсів медичних університетів, слухачів нейрохірургів післядипломного навчання, початківців військових та цивільних нейрохірургів, а також для військових хірургів загального профілю, котрі мають володіти навичками надання хірургічної допомоги при бойовій вогнепальній травмі м'яких тканин склепіння черепа на другому рівні лікувально-евакуаційного забезпечення та в мирних умовах при вогнепальному пораненні.
2017 11 03 11 22

616.7
Д 43

Дзяк, Георгій Вікторович.
Подагра: "Капкан" метаболічних проблем : Навч. посібник для студентів-медиків та лікарів-інтернів / Георгій Вікторович Дзяк, Тетяна Анастасіївна Хомазюк ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. медична акад. - Дніпро : "Роял Принт", 2010. - 112 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 103-111
Видання містить "прості" і "не зовсім прості" клінічні пи тання загальної лікарської практики та професійні відповіді у світлі сучасних наукових знань з актуальних проблем "старої" як світ хвороби людства-подагри, а також має просвітницьку функцію та функцію розвитку клінічного мислення у студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів.2017 11 03 11 14

616.1
Д 43

Дзяк, Георгій Вікторович.
Фібриляція передсердь : Керівництво для лікарів / Георгій Вікторович Дзяк, Олег Йосифович Жарінов. - К. : "Четверта хвиля", 2011. - 192 с. : рис. - Библиогр.: с. 169-190

У практичному керівництві з позицій доказової медицини викладені класифікація фібриляції передсердь (ФП), сучасні уявлення про її етіологію, механізми формування, зміни структурно-функціонального стану міокарда та гемодинаміки, методи обстеження хворих та підходи до стратифікації ризику серцево-судинних ускладнень. Проаналізовано критерії вибору оптимальної стратегії лікування, тактики антитромботичної й антиаритмічної терапії у хворих з ФП, які с основою прийняття клінічних рішень у повсякденній практиці. Окремо розглянуто особливості ведення хворих з ФП на тлі гострих коронарних синдромів, серцевої недостатності, з післяопераційною, ідіопатичною ФП та у вагітних жінок. 

2017 11 03 11 15

616.1
К 93

Курята, Олександр Вікторович.
Кардіоваскулярний ризик та ревматологічні захворювання. (Кардіоревматологічний синдром) : Навчальний посібник для лікарів-кардіологів, сімейних лікарів та студентів / Олександр Вікторович Курята, Оксана Юріївна СІренко ; ДЗ"Дніпропетр. медична академія МОЗ України". - Дніпро : "Герда", 2017. - 87 с. : рис. - Библиогр.: с. 72-87
В монографії авторами представлені сучасні уявлення про кардіоваскулярний ризик, діагностику субклінічного атеросклерозу та первинну профілактику серцево- судинних ускладнень у хворих ревматологічного профілю. Надана характеристика впливу окремих традиційних, додаткових факторів ризику у формуванні атеросклеротичного ураження судин при хронічних запальних захворюваннях, їх прогностична значущість в оцінці кардіоваскулярного ризику у цих хворих. На сучасному рівні висвітлені уявлення провідних експертів світу щодо концепції кардіоревматолгічного синдрому та наведені результати власних спостережень з питань оцінки серцево- судинного ризику, корекції факторів ризику у хворих ревматологічного профілю.

2017 11 03 11 17

61(084)
М 99

М'ягков, Олександр Павлович.
Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м'яких тканин : Атлас- посібник для лікарів-інтернів і слухачів післядипл. освіти / Олександр Павлович М'ягков, Станіслав Олександрович М'ягков. - Запоріжжя : Вид."Шамрай Г.С.", 2017. - 296 с. : фото. - Библиогр.: с. 293-295

Атлас є першим вітчизняним виданням, у якому представлені зображення майже всіх пухлин опорно-рухового апарата, отримані променевими методами, та можливості їхньої диференціальної діагностики з іншими новоутвореннями й не пухлинними захворюваннями м'яких тканин.У першій частині наведені дані радіологічних досліджень добро- і злоякісних пухлин кісток. Друга частина присвячена майже не описаній у вітчизняній літературі променевій діагностиці пухлин м'яких тканин і не пухлинних захворювань м'яких тканин.Матеріал наведено відповідно до нової класифікації ВООЗ (2013).
Книга призначена для фахівців із променевої діагностики, онкологів, лікарів інших спеціальностей, студентів медичних навчальних закладів.
2017 11 03 11 19

61
Н 25

Нанонаука, нанобіологія, нанофармація : Наукове видання / І. С. Чекман [та ін.]. - К. : "Поліграф плюс", 2012. - 328 с. : рис. - Библиогр. в конце ст.

У монографії узагальнені новітні дані літератури та дослідження авторів, що виконані співробітниками кафедри фармакології та клінічної фармакології і кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, лабораторією електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона і Національного медичного університету ім. 0.0. Богомольця, Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Національного фармацевтичного університету, Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького стосовно проблем нанонауки, нанобіології, нанофармації.2017 11 03 11 21 54

616.7
П 20

Патология тазобедренного сустава у детей. Теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование : Научное издание / А. Б. Громов [и др.] ; ред.: А. И. Корольков, З. М. Мителева. - Харьков : Б.и., 2016. - 274 с. : рис. - Библиогр. в конце глав

В книге изложены вопросы концептуального, математического, биомеханического и экспериментального моделирования патологии тазобедренного сустава у детей. В последующих работах особое внимание планируется уделить аспектам клинического применения и клинико-рентгенологической верификации данных, полученных путем различного моделирования.
Монография предназначена для ортопедов-травматологов, рентгенологов, педиатров, студентов медицинских ВУЗов, научных сотрудников, специалистов по биомеханике и экспериментальной медицине.


2017 11 03 11 08 57

616.1
У 72

Урсуленко, Василий Иванович.
Хирургическое лечение ишемической болезни сердца в НИССХ имени Н.М.Амосова: История становления и развития (1971-2000 годы) : Сборник. Исторические материалы / Василий Иванович Урсуленко. - К. : "Агант-Прінт", 2016. - 53 с. : фото 
Публикация посвящена истории становления одного из направлений сердечно-сосудистой хирургии-хирургического лечения ишемической болезни сердца.Представлены этапы развития этого направления в период, когда многие проблемы решались исключительно благодаря энтузиазму, изобретательности и настойчивости тех, кто стоял у истоков коронарной хирургии в Украине.


 

 

Відповідальний за випуск: І.М.Цаберябова
Укладач: Н.А.Сідаш
Редактор: Н.П.Король

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
616.7
Ж 72
Жила, Николай Григорьевич . 
       Диагностика заболеваний и повреждений костно-суставного аппарата у детей : Учебное пособие для студ. / Николай Григорьевич  Жила, Владимир Викторович Леванович, Игорь Алексеевич Комиссаров ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 96 с. : рис. - Библиогр. в конце глав
616.5
Н 40
       Неврологические проявления опоясывающего герпеса : Пособие для врачей / Зинаида Александровна Суслина [и др.]. - М. : Практика, 2014. - 72 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 48-50; Алф. указ.: с.59—87
 
617
Р 22
      Ранения нелетальным кинетическим оружием: Руководство для врачей : Руководство для врачей / Петр Георгиевич Алисов [и др.] ; ред.: Валерий Евгеньевич Парфенов, Игорь Маркелович Самохвалов ; Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Птербург. НИИ скорой помощи им. И.И. Жданелидзе. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2013. - 224 с. : фото.цв. - Библиогр. в конце глав
      Настоящее Руководство для врачей является первым отечественным изданием, обобщающим накопленные сведения о медицинских аспектах применения нового вида оружия самообороны — нелетального кинетического оружия (огнестрельного оружия ограниченного поражения).           Руководство рекомендовано в качестве учебно-методического пособия для широкого круга врачей хирургических специальностей, а также для военных врачей, обучающихся в системе последипломного образования, студентов старших курсов медицинских вузов
 
616.1
С 87
Струтынский, Андрей Владиславович. 
         Тахиаритмии и брадиаритмии:. Диагностика и лечение : Руководство для врачей / Андрей Владиславович Струтынский. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 288 с. : рис. - Библиогр.: с.286-287
 
       Книга посвящена диагностике и современному лечению двух основных групп нарушений сердечного ритма - тахиаритмий и брадиаритмий, принципиально различающихся как по электрофизиологическим механизмам их возникновения, так и по клинической картине и основным принципам лечения. Приведены критерии электрокардиографической диагностики, а также алгоритмы ведения больных с тахиаритмиями и брадиаритмиями с использованием медикаментозных и немедикаментозных методов их коррекции и купирования. Для практикующих врачей-терапевтов, кардиологов, врачей других специальностей и студентов медицинских вузов.
 
618
С 91
Сухих  Г.Т. 
      Хронический эндометрит : Руководство для врачей /  Г. Т. Сухих, А. В. Шуршалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 64 с. : фото.цв. - (Библиотека врача-специалиста: Гинекология)
        В руководстве представлены самые современные сведения об эпидемиологии, этиологии и патогенезе хронического эндометрита, детально рассматриваются механизмы нарушений репродуктивной функции.
Особое внимание уделяется вопросам диагностики и комплексного лечения хронического эндометрита.
        Предназначено для акушеров-гинекологов, специалистов в области репродукции, ординаторов, аспирантов, врачей обшей практики, студентов медицинских вузов.
 
616.8
Т 36
      Тесты и шкалы в неврологии : Руководство для врачей / Александр Вадимович Кадыков, Наталья Владимировна Шахпаронова ; ред.: Альберт  Серафимович Кадыков, Лев Сергеевич Манвелов. - М. : МЕДпресс-информ, 2015. - 224 с. : рис. - Библиогр.: с. 215-219
      В настоящем руководстве, подготовленном ведущими специалистами Научного центра неврологии Российской академии медицинских наук, представлены наиболее распространенные зарубежные и отечественные тесты и шкалы, используемые в неврологии.
      Руководство предназначено для врачей-неврологов, участковых, цеховых, семейных врачей и всех специалистов, оказывающих помощь больным с патологией нервной системы.
 
 
616.3
Х 38
Хендерсон, Джозеф М. 
        Патофизиология органов пищеварения : Руководство для врачей / Джозеф М. Хендерсон ; ред.  В. Ю. Голофеевский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : БИНОМ, 2015. - 272 с. : рис. - (Патофизиология). - Пер.изд.: Gastrointestsnal pathophysiology / Henderson Joseph M., 1997. - Предм. указ.: с. 266-272
        Монография является кратким руководством по физиологии и патофизиологии органов пищеварения. В ней рассмотрены механизмы возникновения и причины болей в животе, патофизиология тошноты, рвоты и диареи; этиология и патогенез язвенной болезни, мальабсорбции, болезней печени, сопровождающихся развитием желтухи; панкреатитов и опухолей желудочно-кишечного тракта. 
        Для терапевтов, врачей-гастроэнтерологов и студентов медицинских учебных заведений.
м  616-00
  Х 38
Хенеган, Карл. 
         Доказательная медицина: Карманный справочник : Справочное издание / Карл Хенеган, Дуглас Баденоч  ; пер. В. И. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 128 с. - (Карманный справочник врача). - Пер.изд.: Evidense- based medicine toolkit / Heneghan Carl, Badenoch Douglas, 2002. - Библиогр. в конце ст.; Предм. указ. с.: 124-125
     Вашему вниманию предлагается наиболее компактное, но от этого не менее полезное издание.
    Данная книга написана максимально сжато и конкретно. Она лишена теоретических рассуждений, которыми нередко "грешат" фундаментальные руководства, посвященные настоящей проблеме.
    Карманный справочник предназначен для всех специалистов-медиков, которые знакомятся с основами доказательной медицины
Bitmap Хирургическое лечение рака молочной железы и меланомы
618
Х 50
      Хирургическое лечение рака молочной железы и меланомы : Руководство для врачей / ред. Кирби И. Бленд [и др.] ; пер. В. Д. Чхиквадзе. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 301 с. : табл. - (Справочники и руководства для врачей). - Пер.изд.: Surgery in breast cancer and melanoma / Kirby I. Bland, Michael G. Sarr, Markus W. Bucher, 2011. - Библиогр. в конце разд.
      В издании с учетом достижений международной современной практики описаны важнейшие хирургические принципы и методики лечения рака молочной железы при метаболических, инфекционных, эндокринных и неопластических расстройствах. Представлены и проиллюстрированы наиболее сложные вопросы, с которыми сталкиваются общие хирурги. Детально описаны оперативные, безопасные и анатомически точные вмешательства.
      Издание предназначено для интернов и завершивших обучение общих хирургов.
616.3
Ц 61
Циммерман, Яков Саулович. 
         Нерешенные и спорные проблемы современной гастроэнтерологии : Научное издание / Яков Саулович Циммерман. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 224 с. : рис. - Библиогр. в конце глав
     В том числе в монографии обсуждается роль инфекции, вызванной Helicobacter pylori, и другой мукозной микрофлоры, колонизирующей слизистую оболочку желудка, в развитии острых и хронических гастритов; предположение о возможности внежелудочных эффектов при Н. pylori-инфекции; взаимоотношения между синдромом функциональной (гастродуоденальной) диспепсии и хроническим гастритом.
      Для терапевтов и гастроэнтерологов, а также научных сотрудников, интересующихся проблемами гастроэнтерологии.
Bitmap Э. К. Цыбулькин. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения
616-08
Ц 93
Цыбулькин, Эдуард Кузьмич. 
        Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения : Руководство для врачей / Эдуард Кузьмич Цыбулькин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. : рис. - (Библиотека врача-специалиста: Педиатрия). - Библиогр.: с.156
         Книга содержит основные сведения по неотложной педиатрии и поможет читателю найти кратчайший и оптимальный путь к решению проблем, возникающих при диагностике, выборе лечения и тактики наиболее тяжелых и часто встречающихся в детском возрасте угрожающих состояний.
          Книга в первую очередь будет полезна для врачей догоспитального этапа: поликлиник, службы скорой и неотложной помощи и дежурного персонала приемного покоя. Она также может оказаться необходимой для тех, кто только начинает свой врачебный путь.
Bitmap Цыбулькин - Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная врачебная помощь скачать
616-08
Ц 93
Цыбулькин, Эдуард Кузьмич. 
       Угрожающие состояния в педиатрии: Экстренная врачебная помощь : Руководство для врачей / Эдуард Кузьмич Цыбулькин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. : табл. - (Биб-ка непрерывного мед. образования)
       Издание посвящено диагностике и лечению угрожающих состояний у детей. Основное внимание уделено тактическим решениям: формулировке синдромного диагноза, выбору последовательности лечебных мероприятий, условиям транспортировки. Все состояния, требующие экстренной терапии, рассмотрены с позиции угрозометрии в зависимости от вероятности и скорости наступления неблагоприятного исхода. Издание предназначено в первую очередь врачам скорой и неотложной помощи и врачам всех специальностей, оказывающим неотложную помощь на догоспитальном этапе, а также студентам медицинских вузов.
616.5
Ч-45
Червонная , Лариса Владимировна. 
       Пигментные опухоли кожи : Руководство для врачей / Лариса Владимировна Червонная . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 222 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 216-221
    Монография представляет собой обобщение длительного многостороннего изучения автором пигментных меланоцитарных новообразований кожи. В книге с современных позиций рассматриваются вопросы гистогенеза невусных клеток, терминологии меланоцитарных новообразований, предлагается объединенная клинико-гистологическая классификация на основе классификации ВОЗ.
     Предложенная автором структура монографии значительно упрощает дифференциальную диагностику меланоцитарных пигментных новообразований кожи; так, детальное описание характерных клинических и гистологических признаков сопровождается параллельной демонстрацией макроскопических и микроскопических фотографий этих же новообразований.
Bitmap Організаційні основи загальної практики - сімейної медицини
616.1/4
Ч-46
Черешнюк, Галина Семенівна. 
      Організаційні основи загальної практики- сімейної медицини : Посібник. Нормативні документи    / Галина Семенівна Черешнюк, Леонід Васильович Черешнюк ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова . - Донецьк : Видавець Заславський О.Ю., 2014. - 144 с. - Библиогр.: с. 141-143
      У посібнику наведена основна сучасна інформація з питань організаційних основ загальної практики — сімейної медицини, яка буде корисною для керівників закладів охорони здоров’я, лікарів, курсантів, лікарів-інтернів та студентів.
 
Bitmap Чуриков, Дмитрий Александрович, Кириенко, Александр Иванович «Ультразвуковая диагностика болезней вен / 2-е изд., испр. и доп.»
616.1
Ч-93
Чуриков, Дмитрий Александрович. 
        Ультразвуковая диагностика болезней вен: Руководство для практикующих врачей : Руководство для врачей / Дмитрий Александрович Чуриков, Александр Иванович Кириенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2015. - 176 с. : рис. - (Иллюстрированные руководства)
        Книга посвящена использованию ультразвуковых методов в диагностике заболеваний вен конечностей. В ней изложены принципы обследования больных, необходимые методические приемы, симптомы поражения венозного русла при остром тромбозе, хронической венозной недостаточности и сосудистой дисплазии.
        Книга предназначена как для врачей ультразвуковой диагностики, так и для хирургов и других специалистов, которые сталкиваются с заболеваниями венозной системы.
 
616.8
Ч-95
Чутко, Леонид Семенович. 
       Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психологические аспекы : Руководство для врачей / Леонид Семенович Чутко, Наталия Викторовна Козина. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 256 с. - Библиогр.: с. 241-255
        Эта книга — о явлении, ставшем привычным, повседневным. Эмоциональное истощение, потеря интереса к жизни, профессиональный цинизм — эти проявления получили в клинической психологии название «синдром эмоционального выгорания».
       Авторы подробно разбирают причины, механизм возникновения данного состояния, его проявления на разных этапах и, самое главное, способы оценки и методики коррекции.
Bitmap Энциклопедия редких болезней. Справочное пособие
61(03)
Ч-96
Чучалин, Александр Григорьевич. 
       Энциклопедия редких болезней +CD [Электронный ресурс] : Справочное издание 1000 орфанных болезней / Александр Григорьевич Чучалин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Литтерра, 2014. - 672 с
     Справочник является полным современным изданием по медицине, освещающим редкие (орфанные) болезни. В нем рассмотрены причины, сопутствующие, локальные, хронические симптомы болезней, методы диагностики и лечения. Издание имеет удобную структуру – алфавитный указатель названий заболеваний. Даны описания около 1000 орфанных болезней, нозологических единиц, симптомов и синдромов, отражены вопросы их этиологии и патогенеза.
      Книга предназначена врачам-генетикам, а также необходима в работе врачей общей практики.
616.1
Ш 19
Шамес А.Б. 
       Ишемическая болезнь сердца у женщин : Руководство для врачей / А. Б. Шамес. - М. : БИНОМ, 2013. - 176 с. : рис. - Библиогр.: с. 136-173
      На основании обзора иностранной и российской литературы по проблеме ишемической болезни сердца у женщин обобщены данные особенностей анатомии, физиологии, патофизиологии сердечно-сосудистой системы женщин, влияние традиционных и специфических факторов риска на течение заболевания.
     Для кардиологов, терапевтов, гинекологов, врачей общего профи-ля и специалистов, интересующихся вопросами коронарной болезни сердца у женщин.
 
Bitmap http://medlit-post.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/01affa511cb1732c283469e21017aed8.jpg
618
Ш 3 
Шафи, Махмуд И. 
          Кольпоскопия: Практическое руководство : Руководство для врачей / Махмуд И. Шафи, Салуни Назир ; ред. Г. Н. Минкина ; пер. А. В. Нагаенко. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 104 с. : фото.цв. - Пер.изд.: Colposcjpy / Maymood I. Shfi, Saloney Nazeer, 2012. - Библиогр.: с. 99
     В издании "Кольпоскопия. Практическое руководство" содержится хорошо структурированный информативный материал, который будет полезен как для начинающих, так и для опытных специалистов и позволит им глубже понять суть кольпоскопии и ее роль в выявлении, лечении и профилактике цервикальной патологии.
       Пособие предназначено для студентов и преподавателей, нуждающихся в конкретной информации относительно практической кольпоскопии. Лица, занятые в смежных медицинских областях, а также средний медицинский персонал найдут книгу полезной для понимания принципов кольпоскопии.
  616.3
Ш 54
Шеянов, Сергей Данилович. 
    Повреждения ободочной кишки : Руководство для врачей / Сергей Данилович Шеянов. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2014. - 432 с. : рис. - Библиогр.: с. 415-431
    Монография посвящена актуальной проблеме хирургии повреждений ободочной кишки, которые характеризуются частыми осложнениями и высоким уровнем летальности.
    Книга предназначена для различных категорий обучающихся, начинающих хирургов, а также гражданских и военных специалистов, оказывающих хирургическую помощь пациентам в условиях мирного времени и боевой обстановки.
Bitmap Шипков Николай Никитич, Голубев Валерий Григорьевич, Борисов Евгений Сергеевич - Неотложная травматология в очаге массового поражения при множественных и сочетанных повреждениях
617
Ш 63
Шипков, Николай Никитич.
           Неотложная травматология в очаге массового поражения при множественных и сочетанных повреждениях   : Справочное издание / Николай Никитич Шипков, В. Г. Голубев, Е. С. Борисов. - М. : БИНОМ, 2015. - 608 с. : фото. - Библиогр.: с. 106-117
     Учебно-методическое пособие представляет собой систематическое изложение необходимых сведений о механических повреждениях мягких тканей, костей, суставов, травматическом шоке, компрессионной травме и кровопотере при них, о создании адекватной программы инфузионно- трансфузионной терапии и обеспечения.
     Монография может служить учебным или справочным пособием. Для хирургов, травматологов, реаниматологов, военно-полевых хирургов, врачей скорой помощи, медицины катастроф и врачей общей практики.
616.1
Ш 85
Шрёдер, Юрген. 
        Эндоваскулярные вмешательства на периферических сосудах:         Иллюстрированное руководство : Руководство для врачей / Юрген Шрёдер ; ред. С. А. Абугов ; пер. В. Ю. Халатов. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 280 с. : рис. - Пер.изд.: Peripheral vaschulas interventions: an lllustrated manual  / Juergen Schroeder, 2013. - Библиогр. в конце разд.
       Книга написана известным авторитетным специалистом в области интервенционной радиологии (в нашей стране она была больше известна как рентгенохирургия) - относительно новой и быстро развивающейся отрасли медицины, которая возникла в результате внедрения современных катетерных технологий в хирургию и радиологию. Книга предназначена для рентгенохирургов, ангиологов и ангиохирургов, кардиологов и кардиохирургов и будет полезна также врачам широкого профиля для повышения осведомленности о возможностях современных методов лечения заболеваний сосудов.
616.8
Э 41
        Экстрапирамидные расстройства вчера, сегодня , завтра: К 35-летию основания Центра экстрапирамидных заболеваний : Сборник статей / ред. О. С. Левин. - М. : Б.и., 2015. - 408 с. - Библиогр. в конце ст.
 
Перед вами необычное издание, представляющее собой сборник публикаций сотрудников Центра экстрапирамидных заболеваний при кафедре неврологии РМАПО, которые показались нам наиболее важными.
 За последние годы, особенно после широкого распространения интернета, журнальные публикации часто становятся переимчивыми. В связи с этим приятно сознавать, что многие клинические проблемы экстрапирамидной патологии были впервые подняты в работах сотрудников нашего Центра. И сейчас мы движемся по международной столбовой дороге прогресса в изучении экстрапирамидной патологии, но путем в некоторых случаях своеобычным.
Bitmap Электроожоги и электротравма. Учебное пособие
617
Э 45
       Электроожоги и электротравма : Учебное пособие для слуш. фак. подготовки врачей / Александр Леонидович Адмакин [и др.]. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 39 с. : рис. - Библиогр.: с. 39
      В книге изложены особенности поражения электрическим током. Приведены классификации электроожогов и электротравм с учетом традиционных и современных требований.
     Пособие предназначено для слушателей факультетов подготовки врачей, интернов, аспирантов, клинических ординаторов, слушателей факультетов повышения квалификации по циклу «Термические поражения и пластическая хирургия», врачей общей практики.