30 | 03 | 2020

січень 2018 (електронна бібліотека)

1

61(084) 
З-33

Запорожан, Валерій Миколайович.
Гінекологічна патологія: Атлас [Электронный ресурс]: Атлас. Учеб. пособие для студ. мед. вузов/ Валерій Миколайович Запорожан, Михайло Романович Цегельський. - Электрон. текстовые дан. - Электрон. текстовые дан. - Одеса : Одеськ. мед. ун-т, 2002. - 308 с. : фото.цв. - ISBN 966-7733-23-8 : Б/к

У навчальному посібнику систематизовано патогенетичні, клінічні, імуноцитохімічні та гістологічні відомості з гінекологічної патології. Видання ілюстроване понад 400 кольоровими макро- і мікрофотографіями. Згідно з сучасними класифікаціями ВООЗ і світових гінекологічних товариств подано найбільш розповсюджені захворювання жіночого генітального тракту: вульви, піхви, шийки та тіла матки, маткових труб й очеревини малого таза, яєчників і хоріона. Атлас містить результати багаторічного досвіду авторів з гінекологічної патології і може бути корисним для гінекологів, патогістологів, патофізіологів, імуногістохіміків, викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

2

616.1/4
В 60

Внутрішня медицина. У 3-х томах [Электронный ресурс]: Підручник для студ. мед. вузів. - Электрон. текстовые дан. - К. : Медицина, 2009 -
Т.2. - 2009. - 1087 с. - ISBN 978-966-10-0075-8 : Б/к

Другий том підручника "Внутрішня медицина" містить три розділи, в яких висвітлені хвороби органів дихання, хвороби нирок і ревматичні хвороби. У підручнику наведені сучасні уявлення про основні захворювання і синдроми зазначених розділів внутрішньої патології, їх етіопатогенез та епідеміологію, використані найбільш відомі та авторитетні вітчизняні і зарубіжні класифікації хвороб. У простій і доступній формі розглядаються питання клінічної картини, діагностики і дифе-ренціальної діагностики конкретних захворювань, їх профілактики та лікування на підставі даних доказової медицини і клінічної епідеміології, з урахуванням останніх стандартів та рекомендацій американських, європейських і вітчизняних наказів і протоколів МОЗ України щодо надання медичної допомоги хворим, власного досвіду авторів.  

3

616-07
Ч-65

Чиркин, Александр Александрович.
Диагностический справочник терапевта: Клинические симптомы, программы обследования и интерпретация данных: Рук-во для врачей-лаборантов/ Александр Александрович Чиркин, Александр Николаевич Окороков, Иван Иванович Гончарик. - 2-е изд. стереоскоп. - Минск : Беларусь, 1993. - 688 с. - ISBN 5-338-01099-2 : Б/ц 

Приведены краткие клинические и лабораторные данные, необходимые для диагностики основных терапевтических болезней, программы обследования больных, а также изложены лабораторные показатели, их нормальные (референтные) величины, перечислены клинические состояния, при которых показатель увеличен или снижен. Для терапевтов, может быть полезен для широкого круга врачей.

 

4

616-07
И 59

Ингерлейб, Михаил.
Медицинские анализы : Карманный справочник [Электронный ресурс]: Рук-во для врачей-лаборантов и терапевтов/ Михаил Ингерлейб. - Электрон. текстовые дан. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : "Аврора", 2010. - 135 с. - (Медицина для вас). - Б/к

В справочнике представлены полные и современные сведения практически о всех медицинских анализах: общеклинических, биохимических, гормональных, иммунологических и многих других.
Особое внимание уделено описанию причин изменения нормальных показателей, влиянию на эти изменения заболеваний, лекарств и даже ошибок при заборе анализа.
Справочник отличается логичной % ясной для использования логической структурой, развитой системой алфавитных указателей, удобным поиском данных.  

5

617
О-60

Оперативна хірургія та топографічна анатомія [Электронный ресурс]: Навч. посібник для студ. вузів/ Ю. Т. Артемійчук [та ін.] ; ред. М. П. Ковальський. - Электрон. текстовые дан. - Электрон. текстовые дан. - К. : Медицина, 504. - 504 с. - ISBN 978-617-505-058-3 : Б/ц

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, інтернів, а також лікарів хірургічного профілю


6

616-07
С 29

Селиванов, Е.В.
Правила взятия материала для лабораторных исследований [Электронный ресурс]: Рук-во для лаборантов, медицин. сестер/ Е. В. Селиванов, Е. Н. Звягинцев. - Электрон. текстовые дан. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул : Б.и., 2005. - 24 с. - Б/ц

В методическом пособии «Правила взятия материала для лабораторных исследований» обобщены правила взятия и транспортировки биологического материала для проведения клинических лабораторных исследований. Предназначена для специалистов клинической лабораторной диагностики, практических врачей, медицинских сестёр и старших медицинских сестёр.7

616.1
А 64

Ананьева, Ольга Владимировна.
Гипертония: Все, что вы должны знать [Электронный ресурс]: Научно-популярное издание/ Ольга Владимировна Ананьева. - Электрон. текстовые дан. - Электрон. текстовые дан. - К. : Изд-во "Вектор", 2005. - 120 с. - (Домашняя энциклопедия здоровья). - ISBN 5-9684-0179-6 : Б/к

Изложены основные причины, симптомы, методы диагностики, лечения и профилактики гипертонической болезни. Особое внимание уделяется факторам, повышающим давление, признакам гипертонии, а также осложнениям, которые она вызывает. Также представлены рекомендации по фито- и диетотерапии, массажу, лечебной физкультуре.8

616-08
К 28

Касевич, Ніна Микитівна.
Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка [Электронный ресурс]: Навч. підручник для студ. коледжей / Ніна Микитівна Касевич ; ред. В. Л. Литвиненко. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Электрон. текстовые дан. - К. : Медицина, 2009. - 424 с. - ISBN 978-966-10-0064-2 : Б/ц

У підручнику висвітлені питання професійної діяльності фельдшерів і акушерок.
Особлива увага приділена санітарно-протиепідемічному режиму лікувально-профілактичних закладів, загальному догляду за хворими і медичній маніпуляційній техніці.
Проаналізовані особливості спостереження і догляду за пацієнтами різного профілю.
Надані рекомендації щодо формування здорового способу життя і профілактики захворювань.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. Підручник може бути корисним для фельдшерів і акушерок.

9

617
О-75

Основи топографічної анатомії та оперативної хірургії [Электронный ресурс]: Навч. посібник для студ. мед. вузів/ С. І. Корхов [та ін.] ; ред. О.Г. Попов. - Электрон. текстовые дан. - Электрон. текстовые дан. - Одеса : Одеськ. мед. ун-т, 2000. - 228 с. - Б/ц

Цей посібник, основними аспектами якого є надання допомоги допомоги у вивченні оперативної хірурігїї, розрахований на майбутніх лікарів.


10

613.6
К 71
Косарев, Владислав Васильевич.
Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: Учебное пособие для системы послевузов. образования врачей/ Владислав Васильевич Косарев, Сергей Анатольевич Бабанов. - Электрон. текстовые дан. - Электрон.

В учебнике рассмотрены вопросы диагностики, лечения и профилактики профессиональных заболеваний легких, вибрационной болезни, профессиональной нейросенсорной тугоухости, хронических интоксикаций, профессиональных заболеваний кожи и зрительного анализатора, онкологических заболеваний. Представлены разделы, описывающие профессиональные заболевания, связанные с функциональным перенапряжением, воздействием биологических факторов, профессиональные заболевания медицинских работников. Разбираются принципы диагностики профессиональных заболеваний при проведении периодических медицинских осмотров и связь заболевания с профессией в клинике профессиональных болезней. Учебник предназначен студентам лечебного, медико-профилактического факультетов медицинских вузов, а также врачам, обучающимся в системе последипломного профессионального образования.

 11

616.1/4
С 74
Справочник практического врача. [Электронный ресурс]: Справочник для врачей/ Ф. И. Комаров [и др.] ; ред. А. И. Воробьев. - Электрон. текстовые дан. - Электрон. текстовые дан. - М. : Медицина, 1981. - 656 с. - Б/ц

В справочнике описаны основные клинические проявления, диагностические признаки, принципы лечения заболеваний, с которыми постоянно встречаются практические врачи. Представлены болезни органов кровообращения, дыхания, пищеварения, ревматические болезни, болезни почек и мочевых путей, системы крови, эндокринные и обменные болезни, профессиональные болезни, отравления, инфекционные, детские, женские, глазные, кожные и венерические болезни; содержатся сведения о нервных и психических заболеваниях, сексуальных расстройствах, хирургической патологии и болезнях уха, горла и носа, зубов и полости рта.

 

 

Відповідальний за випуск: І.М.Цаберябова
Укладач: Н.А.Сідаш
Редактор: Н.П.Король