30 | 03 | 2020

вересень 2018

1

61(09)
Н 44

Незабутні лікарі Києва (До ювілейних дат професорів університету Святого Володимира М. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, К. Трітшеля): Біобібліографічний нарис / Націон. академія медич. наук України; сост.: Тетяна Ільїнічна Мамедова, Лідія Євгенівна Корнілова. - К. : Б.В., 2018. - 100 с. : рис. - ("Товариство київських лікарів в особах"). - Библиогр. в конце ст.

До видання увійшли матеріали про життя та діяльність, бібліографічні описи друкованих праць професорів Університету Св. Володимира, членів Товариства київських лікарів: 10. –Ф. І. Мацона, Ф. Ф. Мерінга, Є. І. Афанасьева, К. Г. Трітшеля.
Видання адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, освіти.

2

616.2
А 13


Абатуров А.Е.
Пневмококковая инфекция у детей: Научное издание / А.Е. Абатуров С. В. Алифанова [и др.]; ред.: А. Е. Абатуров, Ю. К. Больбот. - Хмельницкий: "ФЛП Сторожук", 2016. - 200 с.: рис. - Библиогр. в конце глав

В книге на основании литературных данных и собственных исследований представлены современные представления о пневмококковой инфекции у детей. Рассмотрены вопросы эпидемиологии, этиопатогенеза, в т.н. и формирования иммунного ответа, диагностики, лечения и профилактики различных клинических форм пневмококковой инфекции в детском возрасте

3

616.1
А 66

Анемический синдром: Учебно-методическое пособие: учебное пособие / Учеб. пособие для врачей-интернов, слушат. последипломн. образования; Т.А. Перцева, А.П. Кузьмина, В.И. Десятерик, С.И. Смиян; ред.: Г.В. Дзяк. - Днепропетровск: "ИМА-пресс", 2012. - 383 с. - Библиогр.: с. 373-382

Цель данного пособия – обучение методическим подходам, диагности–
ческому «ключу», основаному на знании патогенеза и критериев диагностики отдельніх форм анемий используя современные достижения в области внутренней медицины.
Пособие расширяет диапазон знаний и навыков врачей по вопросам диагностики и контроля за эффективностью корригирующей терапии. Необходимо врачам общей практики, семейным, хирургам, кардиологам.

4

617
В 57

Владыка, Анатолий Иванович.
Анестезиология в лицах: Биографический материал: Учебное пособие для студ.-медиков, интернов и врачей-анестезиол. / Анатолий Иванович Владыка, Валентин Васильевич Суслов, Олег Александрович Тарабрин. - 3-е изд., испр. и доп. - Сумы: "Университетская книга", 2016. - 352 с.: фото. - Алф. указ.: с. 345-350

Третье издание существенно переработано и дополнено новыми персоналиями. В книге представлена история анестезиологии и рас¬крыта роль отдельных личностей в ее становлении и развитии. Собранные воедино разровненные сведения призваны познакомить с малоизвестными фактами об обезболивании, показать трудный путь мечты человека о победе над болью и преждевременной смертью.
Для студентов–медиков. интернов и врачей–апестезпологов, а также широкого круга читателей, интересующихся историей анесте¬зиологии как науки и самостоятельной медицинской специальности.

5

616.1
В 87

Вторинна (симптоматична) артеріальна гіпертензія: Навчально-метод. посібник для студ. 5-их курсів вищ. мед. навч. закл. / Олександр Вікторович Курята [та ін.]; Дніпроп. держ. мед. акад. МОЗУ. - Дніпро: "Герда", 2017. - 124 с.: рис. - Библиогр.: с. 120-124

Навчально–методичний посібник розроблено для студентів 5–х курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації на основі навчальної програми з навчальної дисцнплини «Внутрішня медицина» за змістовним модулем 2.
Особлива увага приділяється найбільш розповсюдженим захворюванням внутрішніх органів, на тлі яких розвивається вторинна артеріальна гіпертензія. Наведено особливості розвитку, перебігу, діагностики даних захворювань. Названо сучасні методи лікування, які довели свою ефективність у світовій клінічній прак¬тиці.
Наведені клінічні матеріали у вигляді тестових та ситуаційних завдань допома¬гають студентам у засвоєні практичних навичок.

6

614
Г 46

Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров'я ( До 85-річного ювілею ДУ "Інститут громадського щдоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ": Історико-гігієніч. аналіз науково-дослідн. робіт по планування населен. мість в Україні / Андрій Михайлович Сердюк [та ін.]. - К.: Мединформ, 2017. - 271 с.: фото.цв. - Библиогр.: с. 194-219

Ця книга присвячується 85–річному ювілею лабораторії гігієни планування та забудови населених місць Державної установи «Інститут громадського здоров я ім. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України».
На підставі комплексного дослідження проведено системний, історико– гігієнічний аналіз науково–дослідних робіт з гігієни планування населених місць в Україні за 85 років від перших кроків її заснування як науки в інституті, до сьогодення.

7

616.8
Г 96

Гусова, Александра Борисовна.
Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии: (Современные итоги изучения иммунопсихиатрии): Рук-во для врачей-психиатров, невропатол. и семейных врачей / Александра Борисовна Гусова, Алексей Павлович Белозоров. - Харьков: Коллегиум, 2018. - 316 с. - Библиогр. в конце глав

В монографии рассматриваются актуальные вопросы активно разрабатываемых аутоиммунных заболеваний в психиатрии: аутоиммунная эпилепсия, аутоиммунные энцефалиты, аутоиммунная энцефалопатия Хашимото, а также аутоиммунные сдвиги при других психических расстройствах, которые не относятся к аутоиммунным заболеваниям: при шизофрении, при эндогенных депрессиях, при спектре аутистических расстройств, при синдроме хронической усталости, при болезни Альцгеймера.
Данная монография будет полезна для семейных врачей, психиатров, невропатологов.

8

616-053
К 32
Квашніна Л.В.

Стислий довідник педіатра: Довідник для лікарів-педіатрів, інтернів та студентів / Л. В. Квашніна. - 3-е изд. - К.: Б.В., 2915. - 68 с. - Библиогр.: с. 68

У довіднику систематизований сучасний матеріал по фізіології розвитку, харчуванню та вакцинації. Представлені константи фізичного та статевого дозрівання організму, приведені графіки фізичного розвитку, основні кількісні характеристика серцево–судинної, дихальної, травної та інших систем.
Цей матеріал дає можливість правильно оцінити темпи розвитку дитини, проаналізувати його особливості та своєчасно провести діагностику, лікування та профілактику ранніх відхилень в стані здоров'я дітей.
Довідник може використовуватись в практичній діяльності лікарів–педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, інтернів, студентів.

9

616.1
К 59

Козлов, Володимир Олексійович.
Сухожилкові струни серця: Навчально-метод посібник для лікарів-терапевтів, кардіологів і студ. мед. вузів / Володимир Олексійович Козлов, ВІктор Георгівйович Дзяк. - Д.: ПП "Ліра ЛТД ", 2006. - 128 с.: рис. - Библиогр.: с. 120-127

У книзі приведені літературні дані і результати власних досліджень, що стосуються походження, будови, класифікації, вікових особливостей сухо– жилкових струн. Окремі розділи книги присвячені клінічним проявам ано–мально розташованих струн в серцях людей різних вікових груп. Прослід– ковано патогенетичні механізми виникнення, аномалій розвитку так званих аномально розташованих струн.
Книга розрахована на терапевтів, кардіологів, морфологів і студентів ме–дичних вузів.

 

Відповідальний за випуск: І.М.Цаберябова
Укладач: Н.А.Сідаш
Редактор: Н.П.Король