09 | 04 | 2020

січень 2020

Весь матеріал, представлений в електронній бібліотеці - це оцифровані книги з фонду ДОНМБ, а також книги взяті з відкритих джерел інтернету або з письмового дозволу власників інформації.

Всі права на опубліковані матеріали належать їх власникам. Якщо Ви є автором матеріалу і власником авторських прав на нього, і проти його використання на нашому сайті, будь ласка, зв'яжіться з нами Матеріали електронної бібліотеки не використовуються в комерційних цілях.

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б

Довідки за телефоном +38 (56) 722-24-23, (073) 713-45-90, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

618-A 43

618
А 43

Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів–слухачів закладів (факультетів) післядипломної осіти: Навч. посібник для лікарів–інтернів / О. В. Горбунов [та ін.]; ред.: Юрій Васильович Вороненко, Олег Григорович Шекера, Юрій Петрович Вдовиченко; М–во охорони здоров'я України, Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. Шупика П.Л. – К.: Вид. Заславський О.Ю., 2016. – 348 с.: табл. – ("Сімейна медицина"). – Библиогр.: с. 323-333
У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасного акушерства і шляхи їх реалізації під час прегравідарної підготовки, ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Посібник відповідає навчальній програмі спеціалізації (інтернатури) за фахом «загальна практика – сімейна медицини», а саме розділу «Здоров'я жінки 04», підрозділу «Акушерство 04.01».

Посібник буде корисним лікарям загальної практики –сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

61084 A92

61(084)
А 92

Атлас возбудителей грибковых инфекций: Рук–во для врачей–микробиологов, лаборантов, студ. мед. вузов / Екатерина Николаевна Москвитина [и др.]. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2017. – 208 с.: фото.цв. – Библиогр.: с. 193-195; Предм. указ.: с.203-205
В книге описаны основные представители патогенных грибов – возбудителей инфекционных заболеваний. Детально освещены принципы и способы культивирования грибов, методы микробиологической диагностики грибковых заболеваний. Руководство иллюстрировано фотографиями клинических проявлений микозов, макро– и микромор–фологий грибов.

Издание предназначено для микробиологов, специалистов лабораторной службы, врачей клинических специальностей, интересующихся данной проблемой, студентов медицинских вузов и слушателей постдипломного образования.

615 A93

615
А 93

Аутодонорство и аутогемотрансфузия: Рук–во для врачей–трансфузиологов, реаниматологов, хирургов / Валерий Борисович Хватов [и др.]; ред. Алигейдар Алекперович Рагимов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 256 с.: рис. – (Библиотека врача–специалиста). – Библиогр.: с. 226-251

Руководство посвящено актуальному направлению современной трансфузиологии – аутодонорству и аутогемотрансфузиям. Сформулированы основные принципы и приведены клинические показания и противопоказания к аутодонорству и аутогемотрансфузиям у пациентов различного хирургического профиля. Представлены различные методы заготовки аутокрови и ее компонентов, интраоперационные методы кровосбережения – гемодилюция и реинфузия крови.Предназначено для трансфузиологов, реаниматологов, хирургов, гинекологов и врачей других специальностей.

 

616.31 B40

616.31
Б 40

Безопасное обезболивание в стоматологии: Учебное пособие для студ. мед вузов, последипломного образования / Соломон Абрамович Рабинович [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 160 с.: рис. – Библиогр.: с.150-154
Пособие посвящено актуальной проблеме современной медицины и стоматологии – безопасному, эффективному и прогнозируемому обезболиванию, а также профилактике и лечению соматических осложнений местной анестезии. Подробно разбираются вопросы выбора местных анестетиков, их фармакологических особенностей, сочетаний с вазоконстрикторами, показания, ограничения и противопоказания к использованию. Приведен расчет максимально допустимой дозы местноанестезирующего препарата. Описано обеспечение безопасности местной анестезии для пациентов и медицинского персонала.
Предназначено для студентов стоматологических факультетов и слушателей факультетов последипломного образования медицинских вузов, врачей–стоматологов различных специальностей, а также врачей анестезиологов–реаниматологов, работающих в стоматологии.

616.8 B43

616.8
Б 43

Белова, Анна Наумовна.
Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии: Руководство для врачей– неврологов, нейрохирургов, реабилитологов и психологов / Анна Наумовна Белова. – 3-е изд., испр. и доп. – Л.: "Практическая медицина", 2018. – 696 с.: табл. – Алф. указ.: с. 669-693
Книга излагает современные принципы и методики классического неврологического обследования, в создание которых внесли вклад лучшие отечественные и мировые специалисты истории развития неврологии. Данное издание состоит из трех частей. Первая часть посвящена анализу жалоб больного, сбору анамнеза, общему осмотру. Во второй части детально рассматривается методика неврологического осмотра и дается краткая интерпретация получаемых в ходе него результатов. Третья часть описывает базисные методики клинического ортопедо–неврологического обследования, владение которыми позволяет врачу точнее проводить дифференциальную диагностику различных видов двигательных расстройств.Для обучающихся неврологии студентов и ординаторов, книга также может быть полезна врачам–неврологам и нейрохирургам.книга

616.8 B44

616.8
Б 44

Белялов, Фарид Исмагильевич.
Психосоматика: Рук–во для врачей–психиатров и терапевтов / Фарид Исмагильевич Белялов. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 344 с. – Библиогр.: с. 287-339
В книге рассмотрены вопросы диагностики и лечения психических расстройств, наиболее часто встречающихся в общеврачебной практике. Представлены особенности ведения пациентов с распространенными соматическими заболеваниями.

Основу работы составляют современные рекомендации по лечению больных с психическими расстройствами, результаты многоцентровых контролируемых исследований психотропных препаратов. Книга дополнена разделами по стратегиям поведения, приверженности лечению, когнитивным расстройствам, качеству жизни, менопаузальному переходу, воспалительным болезням кишечника, а также результатами более 180 новых исследований.
Издание рассчитано на врачей непсихиатрических специальностей.

616.1 B46

616.1
Б 46

Бензар, Ірина Миколаївна.
Судинні аномалії у дітей: Керів–во для лікарів–інтернів, дитячих хірургів, ортопедів та педіатрів / Ірина Миколаївна Бензар, Анатолій Феодосійович Левицький, Василь Євгенович Бліхар. – Тернопіль: ТДМУ"Укрмедкнига", 2017. – 360 с.: фото.цв. – Библиогр. в конце разд.

Монографія присвячена питанням класифікації, клініки, діагностики та лікування судинних аномалій у дітей. У ній розглянуто особливості перебігу захворювання у хворих на доброякісні судинні пухлини і судинні мальформації, можливості діагностики з використанням сучасних технічних засобів. Описано також ускладнення судинних пухлин і судинних мальформацій, методи їх профілактики та лікування. Висвітлено питання лікувальної тактики, яка ґрунтується на мультидисциплінарному підході.Монографія рекомендована для студентів V–VI курсів медичних університетів, лікарів–інтернів, дитячих хірургів, ортопедів, судинних хірургів, педіатрів, онкологів.

618 B53

618
Б 53

Бесплодие: Диагностика, современные методы лечения: Рук–во для акушеров–гинекологов, эндокринологов и урологов / Наталья Михайловна Подзолкова [и др.]. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2018. – 144 с.: рис. – (Практикующему врачу–гинекологу). – Библиогр.: с. 133-141

В книге представлены данные по эпидемиологии, классификации, этиологии и патогенезу бесплодия, а также в простой и доступной форме изложены главные принципы диагностики и лечения основных форм женского бесплодия: эндокринного, трубно–перитонеального, эндометриоз–ассоциированного и иммунологического. Приведен алгоритм обследования супружеской пары. Многочисленные схемы, рисунки, таблицы и алгоритмы облегчают восприятие материала. В книге подробно изложены особенности ведения беременности после экстракорпорального оплодотворения.
Издание предназначено акушерам–гинекологам, эндокринологам и урологам.
2-е издание, переработанное и дополненное.

616.7 B79

616.7
Б 79

Боль в суставах: Рук–во для врачей–реабилитологов, ревматологов, неврологов и травматол. / Константин Валентинович Котенко [и др.]. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2018. – 560 с.: рис. – (Библиотека врача–специалиста: Неврология. Ревматология.Травматология.Физиотерапия). – Библиогр.: с. 540-545; Предм. указ.: с.546-550
В руководстве представлена физиологическая характеристика болевого синдрома аппарата движения (хронические болевые синдромы, мышечная и суставная боль, фасциально–связочная боль). С современных позиций рассмотрены механизмы различных заболеваний связочно–капсульного аппарата суставов, уточнены клинико–функциональные признаки, позволяющие с большой достоверностью диагностировать заболевание сустава. Представленные программы восстановительного лечения при заболеваниях (повреждениях) суставов оценены не только с позиций доказательной медицины, но и с позиций синдромно–патогенетического подхода к заболеванию.

Руководство рассчитано на врачей-реабилитологов, ревматологов, травматологов–ортопедов, неврологов.

61608 B83

616–08
Б 83

Борщофф, Дэвид С.
Критические ситуации в анестезиологии: Практическое руководство: Рук–во для врачей–анестезиологов, хирургов и друг. специальн / Дэвид С. Борщофф; ред.: М. С. Данилов, К. М. Лебединский. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2017. – 80 с. – Пер.изд.: The anaesthetye Crisis Manual / Borshoff David, 2011
Практическое руководство "Критические ситуации в анестезиологии" под ред., Борщофф Д.С., рассматривает клинические ситуации, которые в практике врача анестезиолога–реаниматолога являются критическими. Изложены алгоритмы действия специалиста при остановке сердца, массивной операционной кровопотере, гемолитических трансфузионных реакциях, анафилаксии, а также различных респираторных катастрофах: лариноспазм, аспирация, трудная вентиляция пациента, тяжелый бронхоспазм. Описана тактика врача в неотложном акушерстве, а также при использовании местных анестетиков, злокачественной гипертермии и терминальных ситуациях. Большое внимание в практическом руководстве уделено профилактики развития критических состояний.

 

Відповідальний за випуск: Н.В. Конькова
Укладач: Н.А.Сідаш